Thông báo mời thầu gói thầu: Vận chuyển 4.000 tấn giấy từ Tổng kho Vinapaco

Thông báo mời thầu gói thầu: Vận chuyển 4.000 tấn giấy từ Tổng kho Vinapaco

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Vận chuyển 4.000 tấn giấy từ Tổng kho – Tổng công ty giấy Việt Nam ( Phù Ninh,Phú Thọ) đến Khu vực Hải Phòng.
  2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 Tháng
  3. Tên dự án: Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  4. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.
  5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế
  6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ ngày 18 tháng 01 năm 2021 đến trước 09 giờ ngày 26 tháng 01 năm 2021.

– Địa điểm phát hành HSMT  tại Phòng Thị Trường – Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ( Trong giờ hành chính).

– Điện thoại: 0833 858 858;      Fax: 02103 829 755;

  1. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ Ngày 26 tháng 01 năm 2021
  2. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 01 năm 2021

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons