Thông báo phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ duy tu hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa theo QCVN 39: 2011/BGTVT đảm bảo ATGT khu vực Cảng An Đạo – sông Lô và khu vực Cống Thải – sông Hồng

Thông báo phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ duy tu hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa theo QCVN 39: 2011/BGTVT đảm bảo ATGT khu vực Cảng An Đạo – sông Lô và khu vực Cống Thải – sông Hồng

Căn cứ Quyết định số 2760/QĐ-BCT ngày 14/12/2022 của Bộ trưởng bộ Công thương phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-GVN.HN ngày 20/9/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ban hành quy chế mua sắm hàng hóa của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1753/QĐ-GVN.PT ngày 14/6/2023 về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Dịch vụ duy tu hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa theo QCVN 39: 2011/BGTVT đảm bảo ATGT khu vực Cảng An Đạo – sông Lô và khu vực Cống Thải – sông Hồng – Tổng công ty giấy Việt Nam năm 2023;

Xét tờ trình ngày 14/6/2023 của Tổ chuyên gia Tư vấn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ duy tu hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa theo QCVN 39: 2011/BGTVT đảm bảo ATGT khu vực Cảng An Đạo – sông Lô và khu vực Cống Thải – sông Hồng – Tổng công ty giấy Việt Nam năm 2023, nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chuyên gia Tư vấn, Xí nghiệp Bảo dưỡng và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ trưởng tổ tư vấn, Giám đốc Xí nghiệp Bảo dưỡng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons