Thông báo mời thầu: Sửa chữa tường, cột, dầm, trần, cột đỡ mái nhà vận hành Phân xưởng Bột bị nứt vỡ.

Thông báo mời thầu: Sửa chữa tường, cột, dầm, trần, cột đỡ mái nhà vận hành Phân xưởng Bột bị nứt vỡ.

Tên gói thầu: Sửa chữa tường, cột, dầm, trần, cột đỡ mái nhà vận hành Phân xưởng Bột bị nứt vỡ.

– Nội dung và kỹ thuật của hồ sơ mời thầu: Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu được phê duyệt.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.
  3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 9 giờ 00 phút, ngày 02 tháng  11 năm 2021 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 09 tháng  11 năm 2021.

– Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Phòng Xây dựng cơ bản – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Thông tin liên hệ: Phòng Xây dựng cơ bản- Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210.3830.120 – Fax: 0210.3830.120;      Email: pxdcb.gvn@gmail.com

  1. Hồ sơ dự thầu phải được niêm phong, dán kín và gửi về Phòng Xây dựng cơ bản trước 9 giờ 00 phút ngày 09 tháng 11 năm 2021.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons