Thông báo phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị và nhân công để sửa chữa, phục hồi các cấp nén của máy nén khí số 04 tại Phân xưởng Điện máy, Nhà máy Điện

Thông báo phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị và nhân công để sửa chữa, phục hồi các cấp nén của máy nén khí số 04 tại Phân xưởng Điện máy, Nhà máy Điện

Quyết định số 1078/QĐ-GVN.PT ngày 11/04/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; dự toán mua sắm: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị và nhân công để sửa chữa, phục hồi các cấp nén của máy nén khí số 04 tại Phân xưởng Điện máy, Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam, xem tại đây 1078_QĐ_GVN.PTShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons