Thông báo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ khảo sát cung cấp vật tư, thiết bị để sửa chữa, lắp đặt và đưa vào làm việc bộ lưu trữ nguồn điện UPS dùng cho hệ thống điều khiển DCS tại khu vực nấu, rửa, sàng, tẩy bột và khu vực Xử lý nước thải tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy

Thông báo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ khảo sát cung cấp vật tư, thiết bị để sửa chữa, lắp đặt và đưa vào làm việc bộ lưu trữ nguồn điện UPS dùng cho hệ thống điều khiển DCS tại khu vực nấu, rửa, sàng, tẩy bột và khu vực Xử lý nước thải tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 2760/QĐ-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Bộ Công Thương ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-GVN.HN ngày 20/9/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ban hành quy chế mua sắm hàng hóa của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 28/11/2023 của Tổng công ty Giấy Việt Nam với Công Ty TNHH Thương Mại Nguyên Hà;

Xét tờ trình của Xí nghiệp Bảo dưỡng ngày 04/12/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ khảo sát cung cấp vật tư, thiết bị để sửa chữa, lắp đặt và đưa vào làm việc bộ lưu trữ nguồn điện UPS dùng cho hệ thống điều khiển DCS tại khu vực nấu, rửa, sàng, tẩy bột và khu vực Xử lý nước thải tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

– Nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH Thương Mại Nguyên Hà.

– Giá trị ký kết hợp đồng sau khi thương thảo: 48.457.800 đồng (Đã bao gồm GTGT).

(Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu, bốn trăm năm mươi bẩy nghìn, tám trăm đồng).

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Xí nghiệp Bảo dưỡng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị và phòng ban chức năng hoàn thiện hợp đồng và trình Tổng công ty Giấy Việt Nam ký kết hợp đồng theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng TCKT, Giám đốc Xí nghiệp Bảo dưỡng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons