Thông báo v/v hủy kết quả lựa chọn nhà thầu và mời thương thảo hợp đồng gói thầu: Dịch vụ cung cấp thiết bị máy móc, nhân công để thực hiện việc đào mở rộng hồ khẩn cấp từ Cos 25.00 xuống Cos 20.06 để tăng năng lực chứa của hồ tại Phân xưởng Bột Nhà máy Giấy

Thông báo v/v hủy kết quả lựa chọn nhà thầu và mời thương thảo hợp đồng gói thầu: Dịch vụ cung cấp thiết bị máy móc, nhân công để thực hiện việc đào mở rộng hồ khẩn cấp từ Cos 25.00 xuống Cos 20.06 để tăng năng lực chứa của hồ tại Phân xưởng Bột Nhà máy Giấy

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 2565/QĐ-BCT ngày 06/7/2017 của Bộ Công Thương ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-GVN.HN ngày 06/7/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ban hành quy chế mua sắm hàng hóa của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-GVN.PT ngày 01/3/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ cung cấp thiết bị máy móc, nhân công để thực hiện việc đào mở rộng hồ khẩn cấp từ Cos 25.00 xuống Cos 20.06 để tăng năng lực chứa của hồ tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 05/CV ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Công ty TNHH Phú Quý Phú Thọ về việc từ chối ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu: Dịch vụ cung cấp thiết bị máy móc, nhân công để thực hiện việc đào mở rộng hồ khẩn cấp từ Cos 25.00 xuống Cos 20.06 để tăng năng lực chứa của hồ tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam,

Xét báo cáo đề nghị hủy kết quả lựa chọn nhà thầu và mời thương thảo hợp đồng ngày 11/3/2022 của Tổ chuyên gia tư vấn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy kết quả lựa chọn nhà thầu và mời thương thảo hợp đồng gói thầu: Dịch vụ cung cấp thiết bị máy móc, nhân công để thực hiện việc đào mở rộng hồ khẩn cấp từ Cos 25.00 xuống Cos 20.06 để tăng năng lực chứa của hồ tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam, cụ thể như sau:

  1. Hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đối với: Công ty TNHH Phú Quý Phú Thọ.

– Giá phê duyệt: 304.297.560 đồng (Đã bao gồm VAT)

– Lý do hủy: Nhà thầu từ chối ký kết hợp đồng do tình hình dịch bệnh Covid – 19 nên không thể bố trí được nhân lực thực hiện công việc.

  1. Mời Nhà thầu xếp hạng 2: Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí Phong Châu đến thương thảo để ký kết hợp đồng gói thầu nêu trên.

– Thời gian thương thảo: Bắt đầu từ ngày 16/3/2022 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng – Tổng công ty Giấy Việt Nam – thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Xí nghiệp Bảo dưỡng và tổ chuyên gia giúp việc lựa chọn nhà thầu có trách nhiệm tổ chức thương thảo hợp đồng và trình Tổng công ty Giấy Việt Nam phê duyệt kết quả lựa trọn nhà thầu theo đúng các quy định.

Điều 3. Chánh văn phòng, Kế toán trưởng, Giám đốc Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổ chuyên gia tư vấn và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons