Thông báo v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiểm tra, bảo trì hệ thống QCS của 2 máy xeo tại – Phân xưởng Giấy Nhà máy Giấy – TCT

Thông báo v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiểm tra, bảo trì hệ thống QCS của 2 máy xeo tại – Phân xưởng Giấy Nhà máy Giấy – TCT

Căn cứ Quyết định số 2760/QĐ-BCT ngày 14/12/2022 của Bộ Công thương phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-GVN.HN ngày 20/9/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ban hành quy chế mua sắm hàng hóa của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1552/QĐ-GVN.PT ngày 29/5/2023 về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Kiểm tra, bảo trì hệ thống QCS của 2 máy xeo tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Tổ chuyên gia tư vấn ngày 01/6/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiểm tra, bảo trì hệ thống QCS của 2 máy xeo tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam, nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chuyên gia tư vấn, Xí nghiệp Bảo dưỡng và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia tư vấn, Giám đốc Xí nghiệp Bảo dưỡng và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Kiểm tra, bảo trì hệ thống QCS của 2 máy xeo tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam   

TT Lĩnh vực LCNT Tên gói thầu Giá gói thầu

(VND)

Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu Hình thức

hợp đồng

Tiến độ

thực hiện hợp đồng

1 Dịch vụ phi tư vấn Kiểm tra, bảo trì hệ thống QCS của 2 máy xeo tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam;  295.900.000  

Vốn sản xuất, kinh doanh

 

Chỉ định thầu  01 giai đoạn,  01 túi hồ sơ Tháng 6/2023 Trọn gói 12 tháng
  Tổng cộng giá gói thầu: 295.900.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT)


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons