Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Thực hiện Công văn số 129-CV/BTGĐUK, ngày 03/11/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tuyên truyền Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam ban hành Công văn số 253-CV/ĐU ngày 12/11/2021 hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW. Trang thông tin điện tử TCT trân trọng đăng tải Đề cương tuyên truyền xem tại đây.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons