Vinapaco tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Vinapaco tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 239/GVN-BTGTT.PT, ngày 01/02/2021 của Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 xem tại đây.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons