Blogs

Dù ở các giai đoạn phát triển với mô hình tổ chức khác nhau nhưng đoàn Tổng công ty luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình là đoàn kết, tập hợp thanh niên, giáo dục lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons