Blogs

Chi tiết nội dung mời thầu tại đây Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời điểm đóng thầu: 09h15 ngày 8/7/2022 Thời điểm mở thầu: 09h30 ngày 8/7/2022. Tổng công ty...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons