Thông báo

Thời gian bảo hành: Thiết bị bảo hành 12 tháng kể từ khi hai bên ký biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và bên B xuất hóa đơn GTGT. Giá trị bảo hành là 05% (năm) giá trị thanh lý hợp...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons