Thông tin đấu thầu

1. Tên gói thầu: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư chế tạo theo mẫu phụ tùng để sửa chữa thiết bị của phân xưởng Bột và phân xưởng Giấy - Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons