Thông tin đấu thầu

Thông báo chào hàng cạnh tranh Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: Mua sắm trang thiết bị văn phòng, cụ thể như sau: Tên bên chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn...

Thông báo chào hàng cạnh tranh Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: Mua sắm điều hòa nhiệt độ 1 chiều, cụ thể như sau:   Tên bên chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn...

Thông báo chào hàng cạnh tranh Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: Mua sắm trang thiết bị vật tư văn phòng, cụ thể như sau: Tên bên chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam Địa chỉ: Thị trấn Phong...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons