Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn 1. Tên gói thầu: Khớp nối và khóa xích. - Danh mục hàng hóa cụ...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons