Thông tin đấu thầu

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ cung cấp trang thiết bị máy móc và nhân công lao động để sửa chữa máy nén khí số 01A  tại Phân xưởng Điện máy -  Nhà máy Điện - Tổng công ty...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons