Thông tin đấu thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 tháng. Trong đó: 06 tháng thực hiện việc quan trắc môi trường nước thải, khí thải (Bắt đầu từ tháng 7/2022 đến hết tháng 12/2022); 01 tháng còn lại thực hiện nghiệm thu, thanh lý hợp đồng....

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons