Thông tin đấu thầu

Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp, lắp đặt, cài đặt, hiệu chỉnh và đưa vào hoạt động bộ biến tần cho bơm 534 Pu 512 tại Phân xưởng Bột
Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu hạn chế
Thời điểm mở thầu: 15...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons