Thông tin đấu thầu

1. Tên gói thầu: Chế tạo theo mẫu lõi bộ trao đổi nhiệt hệ thống nước nóng gia nhiệt cho máy ép quang máy xeo 2 – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp  ; Mua sắm...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons