Thông tin đấu thầu

1. Tên gói thầu : Bọc laị bề mặt lô trục dẫn lưới máy vắt ép bùn vi sinh 756 Eq 026 tuyến nước thải  Phân xưởng Bột - Nhà máy Giấy.
2. Số lượng công việc bao gồm: - 01 lô (KT: đường kính 204×2100) - Vật...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons