Thông tin đấu thầu

1. Tên gói thầu : Dịch vụ chế tạo theo mẫu các cặp bánh răng cho thiết bị 534 Mi 003 Phân xưởng Bột - Nhà máy Giấy
2. Số lượng công việc bao gồm: - Cặp bánh răng đầu vào cho hộp số 3 PKC-225...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons