Thông tin đấu thầu

1. Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị, lắp đặt, hiệu chỉnh đưa vào sử dụng 02 bộ biến tần cho 02 bơm 552 Pu 550 - 552 Pu 551 tại Phân xưởng Bột - Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam....

1. Tên gói thầu: Khảo sát, cung cấp vật tư, chế tạo theo mẫu chi tiết cho hệ thống cào mảnh tre nứa 525.Ev.322  tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam...

1. Tên gói thầu : Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để sửa chữa nền, tường tại bếp ăn Bảo dưỡng - Xí nghiệp Dịch vụ - Tổng công ty Giấy Việt Nam...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons