Thông tin đấu thầu

1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ đo Kiểm xạ khu vực làm việc và Kho nguồn phóng xạ, đọc liều kế, hiệu chuẩn máy đo bức xạ (khảo sát, đo đánh giá an toàn bức xạ môi trường xung quanh khu vực sử dụng...

1. Tên gói thầu: Khảo sát, chuyển đổi, cung cấp lắp đặt đưa vào sử dụng bộ tách nước ngưng cho hệ thống đường hơi và nước ngưng máy xeo 1 tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons