Thông tin đấu thầu

1. Tên gói thầu: Cải tạo, sửa chữa đường vòng quanh nhà máy đoạn từ cổng Đồi Hục đến đường rẽ đi xã Phú Nham.
- Nội dung và kỹ thuật của hồ sơ mời thầu: Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu được phê...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons