Thông tin đấu thầu

1. Tên gói thầu: Gia công chế tạo theo mẫu băng cào tro xỉ tại Lò hơi Công nghiệp – Phân xưởng Lò hơi – Nhà máy Điện – Tổng Công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp (    ); Mua sắm hàng hóa...

1. Tên gói thầu: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, chế tạo theo mẫu phụ tùng cho hộp số băng tải than, hộp số băng cào tro và bánh răng, thanh răng cho các bộ thổi bụi tại Nhà máy Điện – Tổng...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons