Tin về Vinapaco

Dù ở các giai đoạn phát triển với mô hình tổ chức khác nhau nhưng đoàn Tổng công ty luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình là đoàn kết, tập hợp thanh niên, giáo dục lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên...

Ngày 19/02/2021 (mùng 8 Tết), đồng chí Nguyễn Việt Đức - Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021 và trực tiếp tham gia trồng rừng đầu...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons