Tin về Vinapaco

Ngày 20/4/2022, Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức triển khai Hội nghị đăng ký, cập nhật hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch covid-19” bằng hình thức trực tuyến tại...

Ngày 15-4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về Phương hướng phát triển kinh tế- xã hội,...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons