Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn được cấp chứng chỉ rừng FSC®

Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn được cấp chứng chỉ rừng FSC®

Năm 2021, Nhóm Chứng chỉ rừng Tổng công ty Giấy Việt Nam (FCG-VINAPACO) đã được Tổ chức GFA đánh giá cấp lại Chứng chỉ vào tháng 4/2021. Đến tháng 8/2021, GFA đã cấp lại chứng chỉ cho VINAPACO với diện tích 15.992,5 ha, gồm 09 Công ty thành viên (Công ty Lâm nghiệp Cầu Ham: 1.768,55ha; Công ty Lâm nghiệp  Vĩnh Hảo: 2.767,81ha; Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên: 2.283,05ha; Công ty Lâm nghiệp Tân Phong: 1.086,91ha; Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng: 1.147,27ha; Công ty Lâm nghiệp Yên Lập: 2.003,58ha; Công ty Lâm nghiệp Tam Thắng 1.535,60ha; Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài: 2.200,22ha và Công ty Lâm nghiệp  Lập Thạch: 1.199,51ha). Chứng chỉ có hiệu lực từ ngày 05.8.2021 đến 04.8.2026.

Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam, với diện tích đất được giao quản lý là 3.039,95ha; diện tích đề nghị cấp chứng chỉ là 2.347,26ha. Sau một thời gian phấn đấu hoàn thiện cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Tổng công ty Giấy Việt Nam và đơn vị tư vấn – Viện Quản lý rừng bền vững & Chứng chỉ rừng, Công ty đã đủ điều kiện kết nạp vào Nhóm.

Ngày 08/9/2021, Nhóm Chứng chỉ rừng Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức kết nạp Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn vào nhóm với sự tham gia biểu quyết 100% của Trưởng nhóm và 09 thành viên nhóm.

Nhóm Chứng chỉ rừng Tổng công ty Giấy Việt Nam đã báo cáo Tổ chức GFA và đã được Tổ chức GFA phê duyệt kết quả mở rộng nhóm vào ngày 28/10/2021 (Chi tiết trên trang wed: http://info.fsc.org/certificate.php).

Sau khi kết nạp Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn vào Nhóm và đã được GFA phê duyệt, hiện nay Nhóm Chứng chỉ rừng Tổng công ty Giấy Việt Nam gồm 10 Công ty Lâm nghiệp thành viên, diện tích được cấp chứng chỉ rừng FSC®18.339,76ha. Cụ thể như sau:

STT Tên thành viên Địa chỉ (Xã/Thị trấn, Huyện, Tỉnh) Tổng diện tích quản lý (ha) Diện tích được cấp chứng chỉ (ha) Ngày tham gia nhóm Ghi chú
1 Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài Văn Luông, Tân Sơn, Phú Thọ 2.603,12 2.200,22 15/8/2009  
2 Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng Tây Cốc, Đoan Hùng, Phú Thọ 2.031,49 1.147,27 15/8/2009  
3 Công ty Lâm nghiệp Yên Lập Yên Lập, Yên Lập, Phú Thọ 3.095,55 2.003,58 16/5/2011  
4 Công ty Lâm nghiệp Tam Thắng Thục Luyện, Thanh Sơn, Phú Thọ 3.135,60 1.535,60 15/6/2012  
5 Công ty Lâm nghiệp Cầu Ham Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang 2.254,18 1.768,55 15/6/2012  
6 Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo Hùng An, Bắc Quang, Hà Giang 3.841,10 2.767,81 03/03/2016  
7 Công ty Lâm nghiệp Tân Phong Đức Ninh, Hàm Yên, Tuyên Quang 2.284,14 1.086,91 30/6/2016  
8 Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang 3.118,28 2.283,05 30/6/2016  
9 Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch Lập Thạch, Lập Thạch, Vĩnh Phúc 1.496,26 1.199,51 25/12/2020  
10 Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn Kiệt Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ 3.039,95 2.347,26 08/09/2021  
  Tổng cộng:   26.899,67 18.339,76    

Đánh giá FSC®  của GFA năm 2021 tại trụ sở VINAPACOShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons