Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam học tập quán triệt nội dung Nghị quyết số 35 – NQ/TW của Bộ Chính trị

Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam học tập quán triệt nội dung Nghị quyết số 35 – NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 5/7/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập trực tuyến triển khai Nghị quyết 35 – NQ/TW của Ban Bí thư cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên Tổng công ty; Trưởng, phó các tổ chức đoàn thể; Trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty. Tham gia học tập với sự góp mặt của 695 điểm cầu trên cả nước; trong đó Ban Tuyên giáo TW có 3 điềm cầu, 56 điểm cầu cấp tỉnh, 296 điểm cầu cấp huyện, 340 điểm cầu cấp xã.

Đại biểu Tổng công ty Giấy Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 35 – NQ/TW của Bộ Chính trị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đưa thông tin về những thuận lợi và khó khăn sau 60 năm thực hiện ý nguyện Chủ tịch Hồ Chí Minh 23/7/1959 – 23/7/2019. Đặc biệt trong những ngày này khắp nơi trên cả nước toàn Đảng toàn quân và toàn dân đều đang hướng tới 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thanh Long – Phó Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu về hệ thống thông tin điện tử Tuyên giáo VCNET. VCNET được Ban Tuyên giáo phối hợp cùng Viettel xây dựng và triển khai hệ thống với phương châm “Tuyên giáo đi trước, đi cùng”, “Hướng mạnh về cơ sở”. VCNET là mạng xã hội để chia sẻ, trao đổi, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và phản bác các thông tin sai trái; có khả năng tương tác qua web hoặc smartphone.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW nói về Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong thời kỳ đổi mới”. Triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35 – NQ/TW ngày 22/10/2018 về: mục tiêu bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng Đảng, quan điểm và một số nhiệm vụ giải pháp tư tưởng đấu tranh thực hiện. Bảo vệ tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định.

Cuối Hội nghị, đồng chí Lê Hùng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW đánh giá và định hướng công tác tuyên truyền khép lại Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại Tổng công ty Giấy Việt Nam

VNPC

Đăng lúc 08/07/2019 09:42


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons