Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Từ ngày 21/7/2022 đến ngày 22/7/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu tại các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối DNTW. Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam đã triển khai tổ chức học tập tại 2 điểm cầu: Điểm cầu 01 tại Phòng họp tầng 11 – Tổng công ty Giấy Việt Nam (số 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội); Điểm cầu 02 tại Phòng họp 3 – Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Hội nghị kết nối trực tuyến tới Điểm cầu 02 tại Phòng họp 3 – Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ)

Thành phần tham dự tại 2 điểm cầu của Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty; Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc, Kiểm soát viên Tổng công ty; Trưởng, Phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tổng công ty; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tham gia Hội nghị đầy đủ, tích cực nghiên cứu, học tập cập nhật kiến thức.

Hội nghị nhằm mục đích giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII. Trên cơ sở đó, cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch; chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng thường xuyên trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động; tăng cường đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên được nghe các Báo cáo viên Trung ương là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư trực tiếp truyền đạt các nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII với 4 chuyên đề về: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Trong những năm qua, Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam luôn chủ động, tích cực triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.

CTV

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons