Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 06/12/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu tại các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối DNTW. Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam triển khai tổ chức học tập tại 02 điểm cầu: Điểm cầu 01 tại Phòng họp tầng 11 – Tổng công ty Giấy Việt Nam (số 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội); Điểm cầu 02 tại Phòng họp 3 – Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Thành phần tham dự tại 02 điểm cầu của Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty; Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc, Kiểm soát viên Tổng công ty; Trưởng, Phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tổng công ty; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên được nghe các Báo cáo viên Trung ương là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt các nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII với 4 chuyên đề về: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Hội nghị nhằm mục đích giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII. Trên cơ sở đó, cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch; chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng thường xuyên trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động; góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

BTGTTShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons