Đảng bộ Công ty Giấy Tissue Sông Đuống nhận Bằng khen điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020 của Đảng bộ Khối DNTW

Đảng bộ Công ty Giấy Tissue Sông Đuống nhận Bằng khen điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020 của Đảng bộ Khối DNTW

Ngày 30/9/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm truyền thống công tác dân vận (15/10/1930 – 15/10/2020); biểu dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tuyên dương 46 tập thể và 25 cá nhân đã có những thành tích điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp. Đảng bộ Công ty Giấy Tissue Sông Đuống và đồng chí Tạ Quang Văn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Giấy Tissue Sông Đuống thuộc Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam vinh dự được nhận bằng khen “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020.

Đảng bộ Công ty Giấy Tissue Sông Đuống vinh dự nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW có thành tích trong công tác Dân vận khéo, giai đoạn 2016 – 2020

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trong những năm qua đã được triển khai sâu rộng, có sự lan tỏa mạnh mẽ ở các cấp ủy, tổ chức đảng, trong các doanh nghiệp, đạt được kết quả quan trọng, ấn tượng. Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và các nhiệm vụ chính trị Đảng, Nhà nước giao. Điển hình là Đảng bộ Công ty Giấy Tissue Sông Đuống thuộc Đảng bộ Tổng công ty Giấy đã thực hiện tốt công tác dân vận với mô hình: Dân vận khéo trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đảng ủy Công ty đã có nhiều giải pháp tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đóng góp chung vào thực hiện nhiệm vụ của Công ty như: Tuyên truyền, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ đạo xây dựng, ban hành Nghị quyết chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể CBCNV trong Công ty.

Hướng đến quyền lợi của người lao động, Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ các Quy chế, Quy định liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động: Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế hội nghị người lao động, Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tiền lương, Quy chế tuyển dụng; Quy chế thi đua, khen thưởng; Quy chế chi tiêu nội bộ từ quỹ phúc lợi. Cùng với tổ chức Công đoàn định kỳ hàng năm, Công ty tổ chức Hội nghị người lao động theo hướng dẫn của cấp trên, tổ chức đối thoại với người lao động và đại diện người lao động qua đó phát huy cao nhất quyền làm chủ của người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong đơn vị. Với cách thực hiện đó đã kịp thời xử lý dứt điểm các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến người lao động, nắm bắt diễn biến tư tưởng của người lao động để xử lý các phát sinh, trong các năm qua không có đơn thư khiếu nại, tố cáo nào. Trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh, nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh được công khai và có sự ký kết việc thực hiện mục tiêu giữa Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty. Qua quá trình thực hiện mô hình trên, Đảng bộ Công ty Giấy Tissue Sông Đuống đã đạt được những kết quả nhất định. Hàng năm, các tập thể chi bộ trực thuộc đều được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội trong đơn vị đều được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả đạt được các chỉ tiêu trong giai đoạn 2016 – 2020 cụ thể: Doanh thu tăng trưởng bình quân 2,7%/năm. Lợi nhuận trước thuế trung bình 6,9%/năm. Thu nhập bình quân trung bình tăng 13%/năm.

Đồng chí Tạ Quang Văn – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty Giấy Tissue Sông Đuống nhận Bằng khen “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020

Phát huy các kết quả đã đạt được, Đảng uỷ Công ty Giấy Tissue Sông Đuống xác định mục tiêu trong giai đoạn 2020 – 2025 là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát triển đội ngũ cán bộ, công nhân viên và người lao động có đủ năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, tâm huyết, trách nhiệm cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Cùng với đó, thực hiện tốt quy chế dân chủ, không ngừng nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên và người lao động nhằm xây dựng Công ty phát triển bền vững, góp phần cùng Tổng công ty Giấy Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

CTVShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons