Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tham gia Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tham gia Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 27/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Hội nghị diễn ra từ ngày 27 đến ngày 28/3/2021, được kết nối từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) đến 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến hơn 7.300 điểm cầu cơ sở. Hội nghị được tổ chức nghiêm túc, khoa học, thực chất, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Đảng uỷ Tổng công ty Giấy Việt Nam đã triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại 02 điểm cầu: Điểm cầu 01 tại Hội trường Tổng công ty Hạ tầng mạng VNPT – NET, số 30 Phạm Hùng, Hà Nội và điểm cầu 02 tại Phòng họp 3 – Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Hơn 100 đảng viên là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Hội đồng thành viên; Ban Tổng giám đốc; Bí thư, Phó bí thư tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ TCT; Bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; Trưởng, Phó phòng ban, đơn vị trực thuộc TCT; Trưởng, phó các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh) đã tham gia, tích cực nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Phòng họp 3 – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe các báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt 05 chuyên đề gồm: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021 – 2025”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược…); khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm xác định và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.  Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Trong những năm qua, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết luôn được Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam quan tâm, từng bước đổi mới hình thức để phù hợp với tình hình thực tiễn của doanh nghiệp. Ngay sau Hội nghị này, Đảng uỷ Tổng công ty đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng các kế hoạch định hướng phù hợp với điều kiện thực tế, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống người lao động và sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

VNPCShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons