Gia hạn thời gian mở thầu : ” Vận chuyển 6.000 tấn giấy từ Tổng kho – Tổng công ty giấy Việt Nam ( Phú Thọ) đến khu vực Hải Phòng ( Quận Dương Kinh- TP.Hải Phòng). “

Gia hạn thời gian mở thầu : ” Vận chuyển 6.000 tấn giấy từ Tổng kho – Tổng công ty giấy Việt Nam ( Phú Thọ) đến khu vực Hải Phòng ( Quận Dương Kinh- TP.Hải Phòng). “

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Vận chuyển 6.000 tấn giấy từ Tổng kho – Tổng công ty giấy Việt Nam ( Phú Thọ) đến khu vực Hải Phòng ( Quận Dương Kinh- TP.Hải Phòng).

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 11/2018 đến tháng 7/2019

3. Tên dự án: Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

4. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu Rộng rãi trong nước

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bản gốc, 03 bản sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

7. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 10 năm 2018 đến trước 09giờ, ngày 05 tháng 11 năm 2018.

– Nay tiếp tục gia hạn phát hành HSMT: Phòng Thị Trường – Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ từ 10 giờ ngày 05/11/2018 đến trước 09 giờ ngày 12/11/2018 ( Trong giờ hành chính).

– Điện thoại: 0210 3827421;      Fax: 02103 829 755;

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 bộ

9. Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 VNĐ ( Mười hai triệu đồng); theo hình thức thư bảo lãnh qua ngân hàng

10. Thời điểm đóng thầu: 09giờ Ngày 12 tháng 11 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2018

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons