Gia hạn mời thầu : ” Vận chuyển giấy từ Tổng kho – Tổng công ty giấy Việt Nam ( Phú Thọ) vào kho Chi nhánh Tổng công ty tại TP.Đà Nẵng.”

Gia hạn mời thầu : ” Vận chuyển giấy từ Tổng kho – Tổng công ty giấy Việt Nam ( Phú Thọ) vào kho Chi nhánh Tổng công ty tại TP.Đà Nẵng.”

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Vận chuyển giấy từ Tổng kho – Tổng công ty giấy Việt Nam ( Phú Thọ) vào kho Chi nhánh Tổng công ty tại TP.Đà Nẵng.

2. Tên dự án: Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

3. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 12 năm 2018 đến trước 09 giờ, ngày 16 tháng 01 năm 2019.

– Nay tiếp tục gia hạn phát hành HSMT: Phòng Thị Trường – Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ từ 11 giờ ngày 16/01/2019 đến trước 09 giờ ngày 23/01/2019 ( Trong giờ hành chính).

– Điện thoại: 0210 3827421;      Fax: 02103 829 755;

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng/01 bộ

9. Bảo đảm dự thầu: 22.000.000 VNĐ ( Hai mươi hai triệu đồng); theo hình thức thư bảo lãnh qua ngân hàng

10. Thời điểm đóng thầu: 09giờ Ngày 23 tháng 01 năm 2019

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2019

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./

 

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons