Hội nghị nghiên cứu học tập chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020

Hội nghị nghiên cứu học tập chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020

Ngày 17/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tổng công ty Giấy Việt Nam có sự tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; Hội đồng thành viên; Ban Tổng giám đốc; Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; Trưởng, Phó các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hội nghị được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo – Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” gồm 2 phần chính: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

Nội dung chuyên đề năm 2020 bao quát một vấn đề rất rộng lớn về cả lý luận và thực tiễn. Chuyên đề này nổi bật về đặc trưng lý luận, thể hiện trong các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là bản Di chúc của Người. Dù chỉ khoảng 1.000 từ, nhưng Di chúc đã kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc bao gồm tất cả các giai cấp, tầng lớp, lực lượng, đảng phái, các dân tộc, các tôn giáo, các cá nhân yêu nước, người Việt Nam ở nước ngoài, kể cả những người lầm đường, lạc lối nhưng biết hối cải trở về với nhân dân. Coi đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc ta trong dựng nước và giữ nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, mỗi cán bộ, đảng viên phải coi đoàn kết là một đức tính cơ bản của người cách mạng. Ai không có khả năng tập hợp, đoàn kết quần chúng và các đồng chí của mình thì không thể làm cách mạng, không thể làm cán bộ. Người cũng chỉ rõ 4 nguyên tắc đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là phải tin vào dân, dựa vào dân, vì lợi ích của dân để đoàn kết toàn dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước; đoàn kết lâu dài, rộng rãi, chặt chẽ, tự giác, có tổ chức, có lãnh đạo; đoàn kết trên cơ sở hiệp thương dân chủ, chân thành, thẳng thắn, thân ái, đoàn kết gắn với đấu tranh, tự phê bình và phê bình và đoàn kết trên cơ sở kế thừa truyền thống yêu nước – nhân nghĩa – đoàn kết của dân tộc.Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, việc nước là việc chung, mỗi người đều phải có trách nhiệm “ghé vai gánh vác một phần”.

Trao đổi về những điểm nhấn cần thiết, GS.TS Hoàng Chí Bảo lưu ý, khi nghiên cứu chuyên đề phải coi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chỉnh thể thống nhất, trọn vẹn để tránh tình trạng trùng lặp, rườm rà, dàn trải.

Bế mạc hội nghị, hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2020, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang đề nghị, các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị bám sát Hướng dẫn số 108-HD/BTGTƯ ngày 4-12-2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2020, quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Trong đó, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, cấp ủy các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chuyên đề; lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nội dung đột phá liên quan đến nội dung chuyên đề năm 2020 để tập trung giải quyết, mang lại những kết quả thiết thực, cụ thể.

VNPC

Đăng lúc 17/12/2019 13:22


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons