Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị

Ngày 11/10/2023, Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới tại Phòng họp 3 – Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) bằng hình thức trực tuyến kết nối với điểm cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Thành phần tham dự tại điểm cầu của Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam gồm các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng, Phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc  Đảng ủy Tổng công ty.

Hội nghị nhằm mục đích giúp cán bộ, đảng viên đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về đất nước Việt Nam hoà bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế; khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.

BTGShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons