Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 04/12/2023, Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Phòng họp 3 – Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) bằng hình thức trực tuyến kết nối với điểm cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Thành phần tham dự Hội nghị của Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam gồm các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty, Phụ trách Hội đồng thành viên và các Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc, Kiểm soát viên Tổng công ty; Trưởng, Phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tổng công ty; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn; Bí thư, Phó Bí thư đoàn Thanh niên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

Nội dung các chuyên đề được quán triệt tại Hội nghị tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết này ở địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện, chương trình hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Sau Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền văn kiện Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII thường xuyên, sâu rộng hơn nữa đến cán bộ, đảng viên và người lao động những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết.

BTGShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons