Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai Kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai Kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng ngày 09/12/2021, tại Tòa nhà Quốc hội, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tham dự và chủ trì hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Tại điểm cầu Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ) kết nối trực tuyến với điểm cầu Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có các đồng chí tham dự Hội nghị: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Uỷ viên Ủy Ban kiểm tra, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương báo cáo những nội dung chủ yếu trong Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Để thực hiện có kết quả Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết một trong những yêu cầu quan trọng là thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Kết luận và Quy định. Đồng chí cũng nhấn mạnh:  Xây dựng, chỉnh đốn Đảng liên quan đến công tác con người – rất khó và phức tạp, nhưng không thể không làm vì liên quan đến sinh mệnh của Đảng. Ngay sau hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, căn cứ vào Nghị quyết, Kết luận và Quy định lần này, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm để loại trừ khuyết điểm và phát huy ưu điểm. Tổng Bí thư cũng tin tưởng vơi truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng ta, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân nhất định toàn đảng, toàn dân ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và các Nghị quyết, Quyết định khác, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hội nghị tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW về “Những điều đảng viên không được làm” trong toàn Đảng.

VNPCShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons