Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương khóa XII

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương khóa XII

Ngày 27/12/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương khóa XII cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ công tác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Phó giáo sư, Tiến sỹ Ngô Văn Thạo – Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương về dự và truyền đạt Nghị quyết.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Nghiêm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam quán triệt: “Ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy chi, đảng bộ sẽ phổ biến các nội dung Nghị quyết tới công nhân viên, người lao động bằng hình thức thích hợp đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Đồng thời, trên cơ sở nội dung Nghị quyết, Kết luận, chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty; tình hình thực tế của đơn vị, xây dựng chương trình hành động của đơn vị với những giải pháp cụ thể, thiết thực, phân công trách nhiệm rõ ràng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Gắn việc học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII với việc thực hiện dồng bộ các Nghị quyết khác của Trung ương, của Đảng ủy khối Doanh nghiệp trung ương, của Đảng ủy Tổng công ty; trước mắt phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ Tổng công ty đề ra”.

Đồng chí Trần Văn Nghiêm – Phó BTTT Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp tại Hà Nội từ ngày 02-06/10/2018. Hội nghị tập trung vào các nội dung: Thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế – xã hội, tài chính ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm, dự báo đến hết năm 2018 và đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; xem xét công tác nhân sự cùng các nội dung quan trọng khác.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Thạo – Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương triển khai các nội dung như: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Triển khai quán triệt, thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về ” Tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Thạo – Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt Nghị quyết tại Hội nghị

Việc  học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần này có ý nghĩa quan trọng tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững.

VPBB

Đăng lúc 27/12/2018 15:45


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons