Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 10/05/2024, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu tại các Đảng bộ trực thuộc Khối DNTW. Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam đã nghiêm túc tổ chức học tập tại điểm cầu: Phòng họp 3 Tổng công ty (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty; Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; Kiểm soát viên chuyên trách; Trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy đã tham gia Hội nghị đầy đủ, tích cực nghiên cứu, học tập cập nhật kiến thức.

Trong Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiển – Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW; đồng chí Trần Duy Đông – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; đồng chí Phạm Tấn Công – Bí thư, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam báo cáo Chương trình hành động của VCCI thực hiện Nghị Quyết số 41-NQ/TW. Nghị quyết nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế gắn với quá trình chuyển đổi quan trọng của đất nước trong thời gian tới, đó là: Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Trong đó, Nghị quyết nêu rõ yêu cầu: Quan tâm xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, các mô hình, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mới để mở rộng không gian phát triển cho doanh nhân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chú trọng phát triển đội ngũ doanh nhân gắn với mục tiêu tổng quát, mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới.

Thông qua nội dung chuyên đề tại Hội nghị đã góp phần quán triệt sâu sắc các nội dung của Nghị quyết, tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, triển khai nhiệm vụ; đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, không ngừng đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết số 41-NQ/TW đã đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị

TrTShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons