Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022): Sức mạnh từ thế nước và lòng dân

Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022): Sức mạnh từ thế nước và lòng dân

Trải qua bao thăng trầm của hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân oanh liệt đánh bại những kẻ thù xâm lược hùng mạnh nhất thế kỷ 20, dẫn đến thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, viết nên một chương mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam đã cho phép chúng ta thực hiện một cuộc cách mạng vĩ đại chưa từng có trong lịch sử, mà hiện thân là Cách mạng Tháng Tám đã làm sáng ngời chân lý của bao thế hệ “con rồng cháu lạc” Việt Nam.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một điển hình thành công rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc ta về sự vùng dậy của các tầng lớp nhân dân giành quyền làm chủ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam – nhân tố kiến tạo thắng lợi và giữ vững định hướng dân tộc. Nhân dân ta không chỉ giành được độc lập tự do, mà còn có chính quyền từ Trung ương đến các cơ sở. Trong quá trình phát triển của dân tộc, đây là bước nhảy vọt vĩ đại nhất, một đóng góp có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn đối với lý luận cách mạng thế giới.
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc. Ảnh: Tư liệu
Tại Ðại hội II của Ðảng, tháng 2-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”. Nhận định này đã làm nổi bật ý nghĩa lịch sử trọng đại, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình đấu tranh của toàn dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta với các phong trào liên tục, rộng khắp. Cao trào cách mạng 1930 – 1931, mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh biểu thị sức mạnh to lớn của công nhân và nông dân làm tan rã chính quyền địch ở nhiều nơi. Cuộc vận động dân chủ những năm 1936 – 1939 là phong trào cách mạng độc đáo ở một nước thuộc địa với sự phát triển sáng tạo cả về chiến lược, sách lược của Đảng. Đến cao trào cách mạng giải phóng dân tộc 1939 – 1945, Đảng ta nêu cao ngọn cờ giải phóng dân tộc nhằm giành độc lập cho dân tộc Việt Nam, đồng thời góp phần phát triển mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
Ý nghĩa và giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám không chỉ dừng lại ở nước ta là đã đột phá vào thành trì của chủ nghĩa thực dân, xóa bỏ mọi chế độ áp bức, bóc lột, mọi sự thống trị dã man, mà còn mở ra một chân trời với những ước mơ cao đẹp của người Việt Nam và nhân dân bị áp bức trên phạm vi toàn cầu. Công lao to lớn nhất thuộc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngọn cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc. Bác Hồ đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam cùng hàng triệu triệu người nô lệ trên toàn thế giới vùng lên giành độc lập tự do, chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới.
Gắn liền với cuộc cách mạng long trời lỡ đất ấy là các thế hệ thanh niên cách mạng Tháng Tám dưới sự dìu dắt của Bác Hồ, nét nổi bật là có tinh thần yêu nước nồng nàn, quyết không can tâm làm nô lệ cho bọn thực dân đế quốc, với tinh thần “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”(1). Đồng thời, tinh thần ấy đã được các thế hệ thanh niên chống Pháp, chống Mỹ của dân tộc kế thừa và phát huy đến đỉnh cao với chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và cuộc Đại thắng mùa xuân 1975 đi vào lịch sử toàn thế giới như một kỳ tích anh hùng. Với những chiến công bất hủ ấy, dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20 đã nổi bật lên chiến trường quốc tế như một dân tộc bất khả chiến bại, một dân tộc đã từng đánh thắng mọi loại kẻ thù xâm lược. “Nước mất thì nhà tan”, “Không có gì quý hơn độc lập tự do”(2), chân lý ấy thấm sâu vào tâm trí của mỗi thanh niên yêu nước Việt Nam và đã tôi luyện nên ý chí quật cường của cả dân tộc. Thế hệ thanh niên Cách mạng Tháng Tám, thế hệ thanh niên chống Pháp và chống Mỹ đã góp phần xứng đáng vào việc rửa nỗi nhục mất nước cho dân tộc Việt Nam.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là sự mở đầu cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, theo con đường xã hội chủ nghĩa. Thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp bước cha anh một cách xứng đáng. Họ đã nhiệt thành ủng hộ và hóa thân vào công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa nước ta ra khỏi tình trạng trì trệ, tạo ra thế và lực mới, cải thiện nhanh chóng đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân, củng cố vững chắc độc lập dân tộc, giữ vững quốc phòng và an ninh, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Nhìn lại những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam 77 năm qua, chúng ta vô cùng tự hào về dân tộc ta – một dân tộc anh hùng, thông minh, nhân ái, đoàn kết một lòng tự hào về Đảng ta – đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc, luôn vững tay chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua mọi thác ghềnh đến bến bờ vinh quang. Tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, tư tưởng và cuộc đời của Người mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, là kho tàng vô giá của dân tộc Việt Nam cho hôm nay và mai sau. Sự cộng hưởng vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh, sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân Việt Nam chính là những nhân tố cơ bản, cốt lõi làm nên sức mạnh từ thế nước và lòng dân Việt Nam.
Bác Hồ căn dặn: “Nước lấy dân làm gốc, gốc có vững cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Có lẽ chưa bao giờ như hôm nay, bằng trải nghiệm thực tiễn, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân càng thấm thía ý nghĩa cao cả và tính thực tiễn của lời dạy bảo đó. Hiển hiện rõ ràng sức mạnh của thế nước và lòng dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, đất nước Việt Nam, con người Việt Nam có thể đạp bằng chông gai, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Chúng ta đang sống trong thời khắc đáng nhớ của những ngày mùa thu lịch sử. Mùa thu nay, từ đỉnh cao này, càng thấm sâu lòng biết ơn với Bác Hồ và Đảng ta, mỗi người dân Việt Nam càng thêm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05-CT ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các chính sách, pháp luật Nhà nước, làm cho “đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành…” như tâm nguyện của Người.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự đổi đời, là điểm son lịch sử của dân tộc ta. Con đường Cách mạng Tháng Tám là con đường của nhân dân, con đường của dân tộc Việt Nam. Với những trang vàng truyền thống của lịch sử Cách mạng Tháng Tám mãi mãi in sâu vào ký ức của thế hệ hôm nay và mai sau.
Ths. Nguyễn Thanh Hoàng


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons