Những bước tiến trong chiến lược thực hiện chuyển đổi số tại VINAPACO

Những bước tiến trong chiến lược thực hiện chuyển đổi số tại VINAPACO

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang diễn ra mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu. Sự phát triển của một số công nghệ mang tính đột phá trong cuộc CMCN 4.0 như công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ mạng 5G, công nghệ sinh học… đã và đang tác động mạnh mẽ tới mọi khía cạnh, từ an ninh – chính trị đến kinh tế, xã hội. Cuộc CMCN 4.0 vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp nhà nước sản xuất công nghiệp trong đó có Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO) đòi hỏi VINAPACO phải không ngừng đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 07/6/2021 của BCH Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tập trung lựa chọn, đầu tư nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Xác định chuyển đổi số là bước đột phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty chú trọng lựa chọn, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng nguồn nhân lực có đủ năng lực, phẩm chất, tư duy đổi mới, sáng tạo. Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao để tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CNTT hiện có, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu để đội ngũ này trở thành các chuyên gia nòng cốt tham mưu về chuyển đổi số của Tổng công ty.

Tổng công ty Giấy Việt Nam đã thành lập Ban Công nghệ thông tin có nhiệm vụ tham mưu, xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm của Tổng công ty về chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong quản trị điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Ban công nghệ thông tin là đầu mối tiếp nhận, quản lý vận hành hệ thống các trang thiết bị, hệ thống mạng nội bộ, các phần mềm ứng dụng CNTT đồng thời chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng, hệ thống thông tin của Tổng công ty theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng công ty và quy định của pháp luật. Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị và Quyết định số 3019/QĐ-BCT ngày 19/11/2020 của Bộ Công Thương, Tổng công ty Giấy Việt Nam thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng Chiến lược “Chuyển đổi số” tại Tổng công ty Giấy Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động của của Tổng công ty, phân công lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy, đơn vị trực tiếp phụ trách, xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ CNTT và bộ phận chuyên trách về CNTT; chủ động thay đổi quy trình, văn hóa làm việc, định hướng áp dụng các mô hình quản trị hiện đại, đào tạo về chuyển đổi số cho đội ngũ lao động và gắn chiến lược chuyển đổi số với chiến lược sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số, về an ninh mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được thực hiện thường xuyên, tạo sự thống nhất, quyết tâm chính trị cao trong việc triển khai thực hiện chuyển đổi số.

Tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

Trong giai đoạn 2019 – 2020, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã ứng dụng công nghệ số trong quản lý văn bản tại Tổng công ty. Bước đầu cho phép tiếp cận, xử lý các văn bản đến, đi của Tổng công ty một cách hiệu quả, nhanh chóng. Để đáp ứng kịp thời thông tin phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh công nghiệp, kết nối các phần mềm quản lý kho, kế toán, VINAPACO đã phê duyệt đầu tư dự án Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh. Hiện nay, dự án đầu tư hệ thống công nghệ thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đang trong thời gian kết nối liên thông các phần mềm hiện có của Tổng công ty, dự kiến sẽ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng trong năm 2023.

Trong lĩnh vực quản lý đất đai VINAPACO đã thực hiện số hóa bản đồ quản lý sử dụng đất trên phần mềm Mapinfo hệ tọa độ VN 2000. Hiện nay, Tổng công ty đã triển khai biên tập, chuẩn hóa bản đồ lâm nghiệp để sử dụng chung trong toàn Tổng công ty, cập nhật diễn biến thường xuyên rừng, đất rừng để có thể theo dõi, quản lý thông qua các thiết bị di động thông minh.

VINAPACO đẩy mạnh số hóa trong lĩnh vực sản xuất

VINAPACO vượt qua những khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện chuyển đổi số trong hành trình phát triển thương hiệu “Giấy Bãi Bằng”

Hiện nay, quá trình chuyển đổi số tại VINAPACO gặp phải một số khó khăn. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho ứng dụng và phát triển CNTT còn sơ sài, chưa đồng bộ, một số nơi còn lạc hậu, không đáp ứng được yêu cầu nâng cấp, hiện đại hóa. Một số bộ phận, đơn vị trực thuộc Tổng công ty còn chưa chủ động tiếp cận, ứng dụng, phát triển công nghệ hiện đại, nhiều đơn vị thiếu chiến lược tiếp cận chuyển đổi số tổng thể mang tính hệ thống, việc triển khai ứng dụng CNTT còn thực hiện rời rạc, cục bộ ở một số bộ phận nhỏ… công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên không gian mạng còn khó khăn, ngân sách đầu tư cho lĩnh vực CNTT chưa tương xứng với nhu cầu thực tế, tiềm ẩn rủi ro về an toàn thông tin. Việc tuyển dụng nhân lực trình độ cao cho CNTT còn khó khăn, nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực CNTT chưa tương xứng với nhu cầu phát triển của VINAPACO. Bên cạnh đó, các công nghệ của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 còn rất mới và thay đổi rất nhanh, nhiều công nghệ chưa có chuẩn chung, do đó việc tiếp cận nghiên cứu, tìm hiểu để ứng dụng vào thực tế cần nhiều thời gian, nguồn lực chất lượng cao.

Trong thời gian tới, VINAPACO tiếp tục xây dựng chiến lược an ninh mạng, xây dựng lực lượng mà nòng cốt là Ban CNTT Tổng công ty có đủ nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại Tổng công ty. VINAPACO tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số bảo đảm đúng mục tiêu, có hiệu quả và phù hợp với thực tiễn theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và Bộ Chính trị. Tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị, phương tiện khoa học kỹ thuật để chủ động phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ, tác động tiêu cực của quá trình chuyển đổi số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo mật an toàn thông tin và an toàn dữ liệu; phòng chống hiệu quả các hoạt động phá hoại, thâm nhập hệ thống quản lý, điều hành điện tử. Hợp tác với các cơ quan, tổ chức về bảo mật an toàn thông tin, hình thành mạng lưới đảm bảo an toàn thông tin rộng khắp. Xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy trình về đảm bảo an toàn thông tin trong Tổng công ty; thường xuyên xác định cấp độ, kiểm tra, đánh giá về an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin quan trọng.

Chuyển đổi số gắn liền với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trên hành trình đó, VINAPACO đang thực hiện mạnh mẽ việc đổi mới về quản lý kỹ thuật và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hoạt động của các dây chuyền sản xuất, nhằm cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm để hướng đến một chất lượng hoàn mỹ trong chu trình xanh khép kín, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của đông đảo khách hàng và cạnh tranh được trên thị trường, xuất khẩu ra các nước trong khu vực và trên thế giới.

Bài dự thi Giải Búa liềm Vàng năm 2023 – BTGShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons