Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018

Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018

Để đạt được các mục tiêu năm 2018, Hội đồng thi đua Tổng công ty Giấy Việt Nam phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Tổng công ty với nội dung như sau:

1. Tổ chức thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ngay từ những tháng đầu năm 2018.

Các đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng đến công nhân viên chức lao động. Phong trào có mục tiêu và các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, tập trung giải quyết những khâu còn yếu kém, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh từng tháng, quý và cả năm.

Tập trung tổ chức tốt phong trào: “ Lao động giỏi – lao động sáng tạo”; phong trào “ Năng suất cao – chất lượng tốt – hiệu quả ”; phong trào “ xanh- sạch – đẹp – đơn vị đảm bảo an toàn VSLĐ và PCCN ” phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động nặng hoặc gây thiệt hại về con người, không để xảy ra cháy-nổ tại các đơn vị, không để xảy ra cháy rừng nguyên liệu giấy; phong trào “ Trồng rừng giỏi- trồng rừng năng suất cao” phấn đấu giảm hệ số tổn thất rừng xuống dưới 10%, năng suất rừng đạt trên 80 tấn/ha.

Phong trào và các đợt thi đua thiết thực, có tổng kết và khen thưởng động viên kịp thời. Phát hiện, giới thiệu, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến làm nòng cốt trong các phong trào thi đua.

2. Tiếp tục chương trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Xử lý xong dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam theo sự chỉ đạo của Chính Phủ, tiến tới cổ phần hóa Tổng Công ty; Thoái vốn nhà nước tại các Doanh nghiệp theo nguyên tắc thị trường công khai, minh bạch, đúng pháp luật và đảm bảo lợi ích cao nhất của Nhà nước. Nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của Tổng công ty, thực hiện tốt vai trò của Tổng công ty trong nền kinh tế, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Thúc đẩy nhanh tiến trình thực hiện các dự án đầu tư: Nhà máy chế biến gỗ, nhà máy sản xuất giấy bao gói tại khu công nghiệp Bãi Bằng.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong toàn tổng công ty phát huy dân chủ, thực hiện tốt quy chế Dân chủ cơ sở, xây dựng nếp văn hoá doanh nghiệp, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với ý thức trách nhiệm cao.

Lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập của người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Tổ chức tốt đời sống văn hoá cơ sở. Tham gia tích cực các hoạt động xã hội từ thiện, giúp đỡ người nghèo, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Tổng công ty tiếp tục thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về “ Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo” giúp đỡ 02 huyện: Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang và và huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La theo kế hoạch đã đề ra.

4. Tiếp tục quán triệt trong Cán bộ CNVCLĐ về Nghị quyết phát huy nội lực của Đảng ủy Tổng công ty, nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào thi đua tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Vận động, hướng dẫn công nhân viên chức lao động đăng ký thực hiện các đề tài khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Thi đua thực hiện tốt quy chế khoán, tăng cường các biện pháp quản lý kỹ thuật giảm tiêu hao nguyên nhiên vật liệu. Ổn định và nâng cao chất lượng các mặt hàng đang giữ thị phần cao. Có chương trình nghiên cứu nguyên, nhiên vật liệu, thiết bị phụ tùng trong nước thay thế nguyên, nhiên vật liệu nhập ngoại.

Thực hiện đổi mới quản trị nguồn nhân lực, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, có tác phong làm việc công nghiệp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đổi mới của Tổng công ty.

5. Gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, tăng cường mở rộng thị trường tiêu thụ. Thực hiện tốt nghị quyết của Đảng ủy TCT về việc đổi mới và nâng cao hiệu quả tiêu thu Giấy Bãi Bằng.

6. Chú trọng phát hiện, xây dựng, nhân rộng và tôn vinh các điển hình tiên tiến trong toàn Tổng công ty. Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng thi đua – khen thưởng các đơn vị theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng. Kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Phát huy thành tích đã đạt được trong những năm qua, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chung và các giải pháp đã được lãnh đạo Tổng Công ty giấy Việt Nam đề ra năm 2018. Các đơn vị căn cứ nhiệm vụ chính trị, nội dung chương trình thi đua của Hội đồng thi đua Tổng công ty để xây dựng, tổ chức, triển khai phong trào thi đua sôi nổi thiết thực, hiệu quả, phù hợp ở cơ sở đến công nhân viên chức lao động, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ công tác năm 2018 ngay từ tháng đầu, quý đầu.

VPBB

Đăng lúc 08/02/2018 16:05


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons