Thông báo: Gia hạn thời gian mời thầu, gói thầu “Dịch vụ khảo sát, tư vấn, đánh giá hiện trạng hệ thống CNTT (công nghệ thông tin”; đánh giá mức độ sẵn sàng cho ứng dụng toàn diện CNTT vào hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam.”

Thông báo: Gia hạn thời gian mời thầu, gói thầu “Dịch vụ khảo sát, tư vấn, đánh giá hiện trạng hệ thống CNTT (công nghệ thông tin”; đánh giá mức độ sẵn sàng cho ứng dụng toàn diện CNTT vào hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam.”

Chi tiết nội dung mời thầu tại đây

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
  3. Thời điểm đóng thầu: 09h15 ngày 18/7/2022
  4. Thời điểm mở thầu: 09h30 ngày 18/7/2022.

Tổng công ty Giấy Việt Nam kính mời các nhà cung cấp dịch vụ, chuyên gia tư vấn có đủ năng lực, tư cách pháp nhân tham gia gửi hồ sơ, khảo sát, chào thầu dịch vụ.

Mọi ý kiến khác cần làm rõ đề nghị liên hệ: Ban Công nghệ thông tin – Văn phòng TCT Giấy Việt Nam.

Điện thoại: 0243.9345038 – Email: cntt@vinapaco.com.vn

Trân trọng./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons