Mời thầu : ” Vận chuyển 6.000 tấn giấy từ Tổng kho – Tổng công ty Giấy Việt Nam đến khu vực Hải Phòng.”

Mời thầu : ” Vận chuyển 6.000 tấn giấy từ Tổng kho – Tổng công ty Giấy Việt Nam đến khu vực Hải Phòng.”

Tên bên mời thầu:Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ:Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại/fax/email: 0210 3829 755/0210 3829 177/vp.bb@vinapaco.com.vn

Mã số thuế: 2600357502

1. Tên gói thầu: Vận chuyển 6.000 tấn giấy từ Tổng kho – Tổng công ty Giấy Việt Nam đến khu vực Hải Phòng.

–         Loại gói thầu:

Xây lắp       Mua sắm hàng hóa       Tư vấn       Phi tư vấn S   Hỗn hợp

–         Giá gói thầu: 1.320.000.000 đồng

–         Nội dung chính của gói thầu: Vận chuyển 6.000 tấn giấy từ Tổng kho – Tổng công ty Giấy Việt Nam (Phú Thọ) đến khu vực Hải Phòng ( Quận Dương Kinh – TP.Hải Phòng).

–         Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 11/2018 đến tháng 7/2019

2. Tên dự án: Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ, ngày 23 tháng 10 năm 2018 đến trước 9 giờ, ngày 05 tháng 11 năm 2018(trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103 829 755; Fax: 02103 829 177; Email: vp.bb@vinapaco.com.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ (Đã bao gồm thuế GTGT).

9. Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng); theo hình thức nộp thư bảo lãnh qua ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu 9 giờ ngày 05 tháng 11 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu 9 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 11 năm 2018

 

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons