Mời thầu : ” Dịch vụ nâng cấp, thay thế hệ thống đo lường hơi, lắp mới hệ thống đo lường khi nén tại Nhà máy Điện –  Tổng công ty Giấy Việt Nam. “

Mời thầu : ” Dịch vụ nâng cấp, thay thế hệ thống đo lường hơi, lắp mới hệ thống đo lường khi nén tại Nhà máy Điện –  Tổng công ty Giấy Việt Nam. “

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần lắp đặt các mạch đo lưu lượng hơi và khí nén tại Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Cụ thể như sau:

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời thầu:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ nâng cấp, thay thế hệ thống đo lường hơi, lắp mới hệ thống đo lường khi nén tại Nhà máy Điện –  Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Loại gói thầu:

Xây lắp (    ); Mua sắm hàng hóa (X);  Phi tư vấn (    ); Hỗn hợp (   ).

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 140 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00 ngày 23 tháng 10 năm 2018 đến 13h00 ngày 30 tháng 10 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637, Fax: 0210382963; Email: hcnghibb@yahoo.com.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: không

10. Thời điểm đóng thầu: 13h00 ngày 30 tháng 10 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu: 13h15 ngày 30 tháng 10 năm 2018

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng thông báo để các nhà thầu quan tâm và tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons