Mời thầu : ” Dịch vụ cung cấp thiết bị, lắp đặt, cài đặt, hiệu chỉnh và đưa vào sử dụng mạch đo lưu lượng nước 65 F21 và 65 F22  tại khu vực Phụ gia – Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.”

Mời thầu : ” Dịch vụ cung cấp thiết bị, lắp đặt, cài đặt, hiệu chỉnh và đưa vào sử dụng mạch đo lưu lượng nước 65 F21 và 65 F22  tại khu vực Phụ gia – Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.”

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thực hiện công việc lắp đặt 02 mạch đo, đếm lưu lượng nước tại khu vực phụ gia, Phân xưởng Giấy, Nhà máy Giấy. Cụ thể như sau:

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời thầu:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp thiết bị, lắp đặt, cài đặt, hiệu chỉnh và đưa vào sử dụng mạch đo lưu lượng nước 65 F21 và 65 F22  tại khu vực Phụ gia – Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Loại gói thầu:

Xây lắp (    ); Mua sắm hàng hóa (X);  Phi tư vấn (    ); Hỗn hợp (   ).

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 160 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00 ngày 08 tháng 11 năm 2018 đến 13h30 ngày 15 tháng 11 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637, Fax: 0210382963; Email: duongdinhlan@gmail.com

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: không

10. Thời điểm đóng thầu: 13h30 ngày 15 tháng 11 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu: 13h45 ngày 15 tháng 11 năm 2018

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng thông báo để các nhà thầu quan tâm và tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons