Mời thầu : ” Chế tạo theo mẫu nắp làm kín đầu hơi lô sấy- máy xeo 1– Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt”

Mời thầu : ” Chế tạo theo mẫu nắp làm kín đầu hơi lô sấy- máy xeo 1– Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt”

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Chế tạo theo mẫu nắp làm kín đầu hơi lô sấy- máy xeo 1– Nhà máy Giấy –Tổng công ty Giấy Việt Nam

Cụ thể như sau:

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời thầu:

1. Tên gói thầu: Chế tạo theo mẫu nắp làm kín đầu hơi lô sấy- máy xeo 1– Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt

2. Loại gói thầu:

Xây lắp (    ); Mua sắm hàng hóa (X);  Phi tư vấn (    ); Hỗn hợp (   ).

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu hạn chế

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00 đến 16h30, từ ngày 09 tháng 11 năm 2018 đến trước thời điểm đóng thầu.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637, Fax: 0210382963; Email: hcnghibb@yahoo.com.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: không

10. Thời điểm đóng thầu: 10h30 ngày 20 tháng 11 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu: 10h45 ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons