Mời thầu : ” Dịch vụ khảo sát, vật tư, máy móc, nhân công để sửa chữa, thay giàn ống bộ hâm cho lò Động lực Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.”

Mời thầu : ” Dịch vụ khảo sát, vật tư, máy móc, nhân công để sửa chữa, thay giàn ống bộ hâm cho lò Động lực Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.”

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời thầu:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ khảo sát, vật tư, máy móc, nhân công để sửa chữa, thay giàn ống bộ hâm cho lò Động lực Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Loại gói thầu:

Xây lắp  ; Mua sắm hàng hóa X;  Phi tư vấn ; Hỗn hợp .

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu hạn chế

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ, ngày 29 tháng 11 năm 2018 đến trước 10 giờ 30, ngày 06 tháng 12 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637, Fax: 0210382963; Email: hcnghibb@yahoo.com.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: không

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 30, ngày 06 tháng 12 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 45, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons